TOPlist
TOPlist
13.12.2011

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo územní dokumentaci pro vedení rychlostní silnice R35 z Liberce na Hradec Králové takzvanou severní trasou.

Konečné slovo bude mít vláda. Její rozhodnutí ovlivní také nová studie, která se v současné době vypracovává na žádost Ministerstva pro místní rozvoj.

Termín dokončení R35 se odhaduje na rok 2020. Jedná se o stavbu nadregionálního významu a také o alternativu k D1. Výstavbu silnice R35 podpoří fondy EU.


12.9.2011

Účast na veřejném projednání návrhu ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE.
Byl zde představen proces pořizování ZÚR LK, hlavní rozvojové osy regionu a zazněla také upozornění na problematická místa, především na R35. V části věnované námitkám a připomínkám sdělil zástupce Ministerstva životního prostředí, že MŽP dále nesleduje a nepodporuje tzv. „superseverní variantu“ S5, kterou toto ministerstvo původně požadovalo doplnit do návrhu ZÚR LK.

I přes toto sdělení je „superseverní varianta“ stále „ve hře“. Bude provedena nová studie. Rozhodující slovo bude mít zastupitelstvo Libereckého kraje, příslušná ministerstva a vláda ČR. Proto budeme i nadále pokračovat v jednáních kolem R35.


9.9.2011

Odeslání oficiálního dopisu na Ministerstvo životního prostředí.
V něm zdvořile žádáme o vyjádření se k informaci, že MŽP "vytváří tlak na Liberecký kraj" a nutí jej zapracovat superseverní variantu R35 do ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE i přes její enormní ekologický a finanční dopad, nepříznivou expozici vzhledem k morfologickým i klimatickým poměrům a také i přesto, že kraj svým usnesením ze dne 30.3.2010 tuto variantu nepodporuje. V tomto dopise také žádáme o interní prošetření této záležitosti.

Urychlené sepsání tohoto dopisu bylo zapříčiněno informací, že právě v těchto dnech musí dotčené obce a města zapracovat do svých územních plánů superseverní koridor R35 (též značený S5). V důsledku to pro obce znamená ohrožení čerpání dotací, odliv investic a zastavení rozvoje obcí. Musíme také bohužel konstatovat, že supersevení trasa má teď k realizaci mnohem blíže než kdykoliv před tím.

Odeslání dopisu předcházelo jednání na tomto ministerstvu.
Dopis si můžete přečíst zde.  (jeho elektronická podoba byla odeslána 8.9.)


7.9.2011

Odeslání připomínek k NÁVRHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE.
Dokument si můžete přečíst zde.


6.9.2011

Jednání na Ministerstvu životního prostředí.


11.8.2011

Proběhlo mimořádné jednání našeho sdružení.
Důvodem bylo připravované projednání ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE, kde se opět počítá se superseverním koridorem.


3.6.2010

Dostali jsme písemnou odpověď od Ministerstva životního prostředí.
Naskenovaný dopis si můžete přečíst zde.


30.3.2010

Účast na 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2010.
Na tomto zasedání byla předána "Deklarace starostů", která vznikla na popud starostů měst a obcí v superseverní trase a která byla starosty minulý týden podepsána.
Text tohoto dokumentu si můžete přečíst zde.
Zastupitelstvo v bodu "Kategorizace dálnic a silnic I. třídy" se vyjádřilo pro severní koridor 26 z 38 přítomných zastupitelů (4 proti).


25.3.2010

Účast na 33. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou.
Zastupitelstvo svým hlasováním vyjádřilo zamítavé stanovisko k výstavbě také 2.superseverní varianty R35.
Tisková zpráva 26.03.2010


10.3.2010

Odeslání oficiálního dopisu na Ministerstvo životního prostředí.
Jeho obsah si můžete přečíst zde.


10.2.2010

V Lomnici nad Popelkou proběhlo čtvrté veřejné setkání občanského sdružení s občany. Součástí prezentace stávajících variant silnice R35 byla také ukázka výkresové dokumentace nové superseverní varianty. V otevřené diskusi se zde hovořilo o řešení dopravní situace, životním prostředí, krajině, vlivech na život obyvatel a dalších tématech. Celé setkání proběhlo v duchu oboustranného dialogu a slušného jednání.


17.12.2009

Účast na 30. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou.
Zastupitelstvo svým hlasováním vyjádřilo zamítavé stanovisko k výstavbě superseverní varianty R35.


15.12.2009

Účast na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2009.
Bod 39 - "Kategorizace silniční sítě České republiky na území Libereckého kraje" který navrhoval ke schválení severní trasu byl z jednání stažen.
Reportáž TV-GENUS


23.11.2009

Účast na jednání pracovní skupiny zabývající se problematikou výběru koridoru rychlostní silnice R35.
Naše sdružení zde prezentovalo důvody proč považujeme superseverní variantu za "nejdrsnější variantu". Na tomto jednání vystoupili také odpůrci severní varianty kteří předložili připomínky ke studiím R35. Na závěr byla prezentována studie nové superseverní varianty která byla zadána ke zpracování Ministerstvem životního prostředí. Bližší informace k této nové studii jsou zde.


13.11.2009

Jednání na Ministerstvu životního prostředí.


10.11.2009

Dostali jsme písemnou odpověď od Ministerstva životního prostředí.
Naskenovaný dopis si můžete přečíst zde.


5.11.2009

V sokolovně na Malé Skále proběhlo již třetí veřejné setkání občanského sdružení s občany. V úvodu proběhlo stručné seznámení se třemi stávajícími variantami silnice R35 v úseku Rádelský Mlýn – Úlibice a jejich vzájemné porovnání z několika hledisek. Dále byla prezentována podrobná ekologická studie včetně rozboru parametrů majících vliv na výběr koridoru. Informační blok byl zakončen prezentací o vzniku a vývoji našeho občanského sdružení, kde byla shrnuta i jeho dosavadní činnost.

Z pracovních důvodů se nemohl našeho setkání zúčastnit zmocněnec vlády pro výstavbu rychlostní silnice R35 Ing. Ivo Toman.
Zaslal nám vyjádření, které si můžete přečíst zde.

Vystoupili zde pozvaní hosté:
RNDr. Kateřina Lauermannová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu LK
Josef Jadrný, člen Strany zelených a mluvčí občanského sdružení „Naše Podještědí“
Vlasta Špačková, starostka Karlovic
Mgr. Václav Horáček, starosta Železného brodu
Ing. Jiří Nejedlo, starosta Malé Skály
Jana Mališová, starostka obce Pulečný
Josef Hujer, starosta obce Dalešice

Z mnoha informací, postřehů a stanovisek lze vybrat toto:
- Superseverní varianta je z mnoha hledisek ta nejhorší varianta.
- Dopravní situace na stávající silnici R35 z Turnova do Jičína je z dopravního hlediska neúnosná a toto může z těchto tří variant vyřešit pouze severní varianta.
- Konečné trasování silnice bude provedeno až po schválení koridoru.
- Některé odhady hovoří o provozu v tomto úseku až 50 000 aut za den.
- Ministerstvo životního prostředí nám stále neodpovědělo na oficiální dopis odeslaný dne 7.9.2009.
- Z dostupných informací vyplývá že se v tuto chvíli na podmět Ministerstva životního prostředí přepracovává superseverní varianta za účelem snížení ceny. Hovoří se o snaze ušetřit například tím že by ze stávajících navržených čtyř pruhů byly postaveny pouze dva, tedy poloviční šíře a poloviční propustnost silnice což je v rozporu s jejím původním záměrem. Je zde tak patrná snaha z jistých míst prosadit superseverní variantu navzdory tomu že to je „nejdrsnější varianta“ vůči lidem, krajině a přírodě.
Reportáž a články viz sekce "Média"


2.10.2009

Občanské sdružení má k tomuto dni více jak 1000 členů. Od registrace našeho sdružení uběhly přibližně dva měsíce. Během těchto dvou měsíců jsme dosáhli některých dílčích cílů, některé jsou ve stádiu jednání a některé nás teprve čekají. Uvědomujeme si že se jedná o běh na dlouhou trasu a proto v našem úsilí rozhodně nepolevujeme. Děkujeme všem za důležitou podporu.


29.9.2009

Jednání se starostkou Karlovic paní Vlastou Špačkovou. Paní starostka vyjádřila souhlas se stavbou severní varianty z důvodu přehuštěné dopravní situace na stávající komunikaci přes Karlovice a Sedmihorky. Toto by superseverní varianta nevyřešila. Stávající severní varianta nezasahuje do CHKO Český ráj protože se tomuto území vyhýbá.


25.9.2009

Dostali jsme písemnou odpověď od Ministerstva dopravy.
Naskenovaný dopis si můžete přečíst zde.


23.9.2009

Jednání s náměstkem hejtmana LK pro resort dopravy panem Martinem Seppem, který nám přislíbil účast tří našich členů v pracovní skupině při resortu dopravy.


21.9.2009

Jednání se zmocněncem vlády pro liniovou výstavbu R35 panem Ing. Ivo Tomanem.


7.9.2009

Rozeslání oficiálních dopisů na Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy a Hejtmanovi Libereckého kraje panu Bc. Stanislavu Eichlerovi.


3.9.2009

Jednání na Odboru dopravy LK s panem Ing. Vladimírem Paterou.


14.8.2009

V pátek dne 14.8.2009 proběhlo v sále restaurace Beseda v Rychnově u Jablonce nad Nisou od 19.hod již druhé veřejné setkání občanského sdružení "Občané proti superseverní variantě R 35 o.s." s občany obcí, kterých se dotýká superseverní varianta v poslední době tolik diskutované dostavby rychlostní komunikace R 35.

Cílem této akce bylo získat co největší členskou základnu pro právě vzniklé občanské sdružení. Návštěvníci se zde mohli seznámit se stanovami a případně vyplnit připravenou přihlášku. Jedním z bodů programu bylo přečtení tiskového prohlášení, kde jsou jednak vyspecifikovány důvody protestu a jednak požadavky, které bude občanské sdružení po jednotlivých institucích požadovat. Ještě jednou zde byla zkráceně prezentována trasa superseverního koridoru a nově ekologická studie firmy VALBEK.

Svou účastí i poděkováním dali najevo svoji podporu i zastupitelé jednotlivých obcí na trase superseverní varianty J. Hujer z Dalešic, Ing. J.Nejedlo z Malé Skály, Mgr. J.Rybáková ze Skuhrova-Huntířova, V.Mastník z Lomnice nad Popelkou a Ing. F.Chlouba z Rychnova u Jablonce nad Nisou. Pozvání přijala i senátorka Mgr. Soňa Paukrtová, která ve svém diskusním příspěvku také ohodnotila výstavbu superseverní varianty jako nejméně vhodnou pro možnou dostavbu R 35.


14.8.2009

Natočena reportáž TV Genus o superseverní variantě R35 se členy našeho sdružení.
Informace viz sekce "Média"


30.7.2009

Spuštěny tyto internetové stránky.


30.7.2009

Registrace našeho občanského sdružení na Ministerstvu vnitra.


24.7.2009

Proběhlo v Rychnově u JBC n.N. v sále Besedy seznámení občanů obcí Rychnova, Pulečného a Dalešic s negativy výstavby superseverní varianty R35.