TOPlist
TOPlist


OBČANÉ PROTI SUPERSEVERNÍ VARIANTĚ R35, o.s.

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ


V letošním roce začal Liberecký kraj prezentovat novou variantu dostavby rychlostní komunikace R 35 na trase TURNOV – ÚLIBICE. Tato varianta má pracovní název „superseverní“ a vznikla jako reakce na protesty občanů města Turnova a dalších přilehlých obcí, kde je plánována původní tzv.“severní “ varianta.

Občanské sdružení „Občané proti superseverní variantě R35, o.s.“ vystupuje proti výstavbě „superseverní“ varianty především těchto důvodů:

- je nejdrsnější variantou k lidem, životnímu prostředí a krajině.
- výrazné zatížení doposud nezatíženého životního prostředí, zejména smogem a hlukem, vykazuje i nejhorší parametry z hlediska vlivu na obyvatelstvo i z hlediska nepřímých vlivů.
- možnost průchodu takto složitým územím je vykoupena návrhem dlouhých tunelových úseků a řady velkých mostů, systémem tunel–most-tunel. Na této trase dlouhé cca 44 km je naplánováno celkem 10 tunelů, 39 mostů a 13 nadjezdů, vykácet by bylo nutné 13,5 km lesa. Je to k přírodě nejdrastičtější varianta.
- dálnici („tzv. rychlostní silnici R35“) nelze budovat na úseky, neboť prochází obcemi, zem. plochami a lesy, kde se ani v blízkosti nenachází žádná stávající komunikace.
- trasa devastuje přírodní park Maloskalsko a další území s vysokou hodnotou krajinného rázu.
- má dopady na přírodně velmi cenné údolí Jizery.
- nenávratné znehodnocení krajiny a jejího rázu v blízkosti našich domovů.
- varianta je nejdražší díky velkému množství přemostění a tunelů, převyšuje zbylé dvě varianty o cca 17 mld. Kč.
- díky mostům a tunelům je nutno počítat s dovolenou rychlostí 80 km/h.
- nejvyšší náklady na provoz a údržbu především v zimních měsících, které budou vždy hrazeny z kapes daňových poplatníků.
- z důvodu nejvyšší náročnosti na provoz a údržbu především v zimních měsících je také největší zatížení životního prostředí především znečištěním spodních a povrchových vod vlivem ošetřování silničních povrchů solí.


Občanské sdružení „Občané proti superseverní variantě R 35, o.s.“ proto požaduje:

- vyškrtnutí této varianty z dalších jednání.
- od Libereckého kraje zpracování ekonomické studie s porovnáním zvýšených nákladů na provoz a údržbu, především v zimních měsících, oproti zbylým dvěma variantám resp. nákladům na jejich provoz a údržbu.
- od Ministerstva životního prostředí zpracování ekologické studie s ohledem na největší zatížení životního prostředí v důsledku provozu a údržby především v zimních měsících, oproti zbylým dvěma variantám.
- od Ministerstva dopravy zpracování dopravně-technické a dopravně-bezpečnostní studie s ohledem na sníženou rychlost v úsecích „tunel-most-tunel“ a to nejenom v zimních měsících, oproti zbylým dvěma variantám.
- od Libereckého kraje podporu a zorganizování prezentace studie „superseverní varianty“ v dotčených obcích za účasti všech zainteresovaných úřadů, ministerstev, ŘSD, projektantů (Valbek), ekologů atd. ve stejné rozsahu jako v Turnově dne 9.7.2009.
- být součástí rozhodovacího procesu.Rychnov u Jablonce nad Nisou dne 14.8.2009.