Ministerstvo životního prostředí

 

k rukám ministra  JUDr. Jana Dusíka, M.Sc.

 

 

Věc :   Žádost o přezkoumání postupu ministerstva  

       

           

           Vážený pane ministře,

 

 

            žadatelem v této věci je občanské sdružení – Občané proti superseverní variantě R 35,o.s. ,  IČ:228 39 917, se sídlem  468 02 Pulečný ,  Pulečný č.p. 73, založené s cílem ochrany životního prostředí a ochrany oprávněných zájmů obyvatel  obcí dotčených možnou  výstavbou superseverní varianty rychlostní komunikace R 35 (úsek Rádelský Mlýn - Úlibice).  

 

            V rámci posuzování vhodnosti jednotlivých koridorů byla společností VALBEK, spol. s r.o., již v únoru 2009, zpracována „Studie proveditelnosti a účelnosti silnice R 35“, ve které jsou posuzovány a porovnávány všechny 3 zkoumané varianty komunikace a  dotčené orgány státní správy jsou s touto studií seznámeni.

 

I přesto, že se aktivně zúčastňujeme veškerých veřejných jednání  na Krajském úřadu Libereckého kraje a oslovili jsme všechna dotčená ministerstva (mimo jiné i ministerstvo ŽP) nezaznamenali jsme  žádnou námitku směřující  k obsahu či  závěrům  výše uvedené studie. Je samozřejmé, že studie hodnotí počínaje stranou 7 dopady na životní prostředí  v místech jednotlivých koridorů.  A ani v této části jsme nezaznamenali  jakoukoli výtku k závěrům studie. O to větší bylo naše překvapení, když jsme se při jednání na krajském úřadu  dozvěděli o zpracování nového trasování – tentokráte pouze Superseverní varianty , když zadavatelem bylo překvapivě Ministerstvo životního prostředí ČR a to přesto, že nejsou v novém zpracování preferovány ohledy na životní prostředí, ale  pouze a jen zlevnění trasy. Takový postup bychom očekávali možná od ministerstva dopravy nebo ministerstva financí, ale ze strany ministerstva životního prostředí nemůžeme za věcí vidět jiné aspekty, nežli  aspekty osobní.

 

 

           Ve věci se i mediálně výrazně angažuje pan RNDr. František Pelc, pracující na ministerstvu ŽP ve funkci náměstka ministra. Jmenovaný  má osobní zájmy na věci s ohledem  na jeho  vazby k regionu Turnovska, tj. k trase zvažované Severní varianty.  Nejen že byl  po řadu let  zastupitelem a radním v Turnově, ale také zde bydlí. Jeho osobní zájem na věci je proto zcela evidentní a proto považujeme jeho účast  na hodnocení jednotlivých variant za střet zájmů.

 

            Jsme si vědomi, že k zadání „nové“ Superseverní varianty došlo ještě před Vaším nástupem do funkce ministra, ale zadávání  nového zkoumání  pouze jedné z hodnocených variant je naprosto neefektivním  hospodařením s veřejnými finančními prostředky. Jak se dá obhájit takové zadání za situace, kdy má být zkoumána pouze varianta  „jednoznačně nejméně vhodná“ (citace z Studie  proveditelnosti a účelnosti silnice R 35 str. 8.) Vypichujeme, že  ekologické hodnocení proběhlo k celým koridorům, tj. k pásu širokému i několik kilometrů  v celé trase! Změnami v umístění komunikace , posunutím v řádu stovek metrů,  zkrácením tunelů, zvýšením stoupání a podobnými změnami může zřejmě dojít ke zlevnění  varianty, ale dopady na životní prostředí budou pouze a jen negativní.  

 

Je-li „pracovní náplní“ ministerstva  životního prostředí  ochrana životního prostředí očekávali bychom, že  ministerstvo bude  neoddiskutovatelně hájit zájmy životního prostředí.

Výše uvedená Studie  proveditelnosti  hodnotí jednotlivé varianty ve 24 vybraných ukazatelích. Superseverní varianta  byla shledána jako nejvhodnější pouze v jednom případě z hlediska  záboru půdy mimořádného a vysokého potenciálu. V pěti  ukazatelích  je Superseverní varianta stejně vhodná jako Severní varianta, ve zbývajících 18-ti ukazatelích jsou výhodnější jiné zkoumané varianty nežli Superseverní varianta.  Právě tyto závěry neospravedlňují postup Ministerstva životního prostředí ČR.

 

          S ohledem k výše uvedeným skutečnostem Vás žádáme o prošetření  postupu Vašeho ministerstva při  hodnocení  variant  rychlostní komunikace R 35  a  zamezení osobních vlivů náměstka RNDr. Františka Pelce na toto hodnocení, když  jeho dosavadní kroky jsou v rozporu se  zájmy životního prostředí a  Vašeho ministerstva.                

 

 

Občanské sdružení "Občané proti superseverní variantě R35 o.s."

 

Ing. Petr Hons

předseda sdružení

 

V Rychnově u Jablonce n.N. dne 10.3.2010